Všeobecné obchodní podmínky společnosti Bauder, s.r.o. pro prodej zboží „VOP Bauder - prodejní“  
    I. Úvodní ustanovení    
   
1.     Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Bauder, s.r.o., IČ 62622439, Praha 10, Nad Vinným potokem 1149/2, PSČ 10111, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 92819, upravují práva a povinnosti smluvních stran obchodněprávních vztahů založených kupními smlouvami či jinými smlouvami o dodávkách zboží, a to hmotných movitých věcí, ve kterých vystupuje společností Bauder, s.r.o. jako prodávající či dodavatel. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv, resp. jiných smluv o dodávce zboží, včetně smluv rámcových, uzavřených mezi společností Bauder, s.r.o. jako prodávajícím či dodavatelem a Zákazníkem. Případně existující obchodní podmínky Zákazníka nebo jiné obchodní podmínky se ve shora uvedených obchodněprávních vztazích mezi společností Bauder, s.r.o. a Zákazníkem neuplatní a pro společnost Bauder, s.r.o. nejsou závazné, pokud pro konkrétní obchodněprávní vztah nebude mezi společností Bauder, s.r.o. a Zákazníkem písemně ujednáno výslovně jinak.
 
2.                       Pro účely tohoto dokumentu mají následující výraz tyto významy:   - „VOP“ - jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Bauder, s.r.o. pro prodej zboží, - „Dodavatel“ - je společnost Bauder, s.r.o., IČ 62622439, Praha 10, Nad Vinným potokem 1149/2, PSČ 10111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 92819, - „Dodávka“ - je uskutečnění dodávky Zboží Dodavatelem Zákazníkovi, - „Zákazník“ - je osoba, která jako kupující či odběratel uzavírá kupní či jinou smlouvu se společnosti Bauder, s.r.o., jejímž předmětem je dodání Zboží, - „Zboží“ - hmotné movité věci, dodávané společností Bauder, s.r.o. Zákazníkovi; vymezení jednotlivých výrobků nabízených společností Bauder, s.r.o. je obsaženo v aktuálním ceníku a katalogu výrobků zveřejněných na www.bauder.cz, - „Ceník“ - ceník Dodavatele zveřejněný na www.bauder.cz, - „Katalog výrobků“ - katalog výrobků Dodavatele zveřejněný na www.bauder.cz, - „emailová adresa Dodavatele“: info[at]bauder.cz, nebo jiná adresa uvedená v rámcové smlouvě Zákazníka, - „korespondenční adresa Dodavatele“ - Chodovska 3/228, Praha 4, PSČ 141 00, - „Rámcovou smlouvou“ - smlouva mezi Dodavatelem a Zákazníkem, která vymezuje obecně práva a povinnosti smluvních stran v obchodních vztazích.
   
II. Uzavírání smluv
      
1.       Jednotlivé kupní smlouvy o dodání Zboží Dodavatelem Zákazníkovi jsou uzavřeny výhradně na základě písemných objednávek Zákazníka akceptovaných písemně Dodavatelem.
 
2.       Písemná forma objednávky je zachována, pokud je:
 
a)       učiněna emailem zaslaným Zákazníkem na emailovou adresu Dodavatele uvedenou v těchto VOP, pokud je opatřena zaručeným elektronickým podpisem Zákazníka nebo osoby oprávněné za zákazníka jednat, nebo
b)       je učiněna emailem zaslaným Zákazníkem na emailovou adresu Dodavatele uvedenou v těchto VOP, pokud je odeslána z emailové adresy Zákazníka uvedené jako emailový kontakt Zákazníka v Rámcové smlouvě uzavřené mezi Dodavatelem a Zákazníkem, nebo
c)       učiněna emailem zaslaným Zákazníkem na emailovou adresu Dodavatele uvedenou v těchto VOP, je-li současně zaslána písemná objednávka poštou na korespondenční adresu Dodavatele uvedenou v těchto VOP.
 
3.       Jednotlivá kupní smlouva je uzavřena, je-li objednávka písemně akceptována Dodavatelem. Písemná forma akceptace objednávky je zachována i tehdy, je-li akceptace zaslána Dodavatelem emailem na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce, případně na emailovou adresu Zákazníka, ze které byla zaslána objednávka, případně na emailovou adresu Zákazníka uvedenou jako emailový kontakt Zákazníka v Rámcové smlouvě uzavřené mezi Dodavatelem a Zákazníkem. Dodavatel může emailem akceptovat i objednávku zaslanou poštou.
  4.       Objednávka Zákazníka musí obsahovat:   - označení Zákazníka - označení Dodavatele - označení objednaného zboží způsobem, kterým je zboží označeno v katalogu zboží Dodavatele a v Ceníku Dodavatele - objednávané množství zboží - toto množství musí respektovat množství zboží v baleních dodávaných Dodavatelem uvedené v katalogu zboží a ceníku Dodavatele - požadovaný termín dodání - místo dodání (dodací adresa) - případný požadavek na zajištění dopravy Zboží Dodavatelem - fakturační adresa Zákazníka - výslovný odkaz na tyto VOP uvedením: „VOP Bauder - prodejní“ - podpis osoby oprávněné jednat za Zákazníka, není-li v odstavci 2 uvedeno jinak  
5.       Dodavatel akceptuje objednávku Zákazníka nejpozději do 10-ti pracovních dnů. Neakceptuje-li Dodavatel objednávku v této lhůtě, kupní smlouva na základě této objednávky uzavřena není. Lhůta pro akceptaci zasílané poštou je zachována, je-li akceptace v této lhůtě Dodavatelem podána k poštovní přepravě.
 
6.       Dodavatel může akceptovat objednávku Zákazníka s dodatkem  nebo odchylkou týkající se jednotlivých obsahových náležitostí objednávky (druhu objednaného zboží, množství, termínu dodání, místa dodání, dodání po částech apod.). Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena, pokud Zákazník bez zbytečného odkladu takovou odchylnou akceptaci neodmítne, nebo pokud v objednávce její akceptaci s dodatkem nebo odchylkou předem nevyloučí.
  
 
III. Kupní cena a platební podmínky
    
1.     Kupní cena Zboží je stanovena Ceníkem Dodavatele zveřejněným na www.bauder.cz. Ceny zde uvedené platí, není-li pro konkrétní kupní smlouvu Dodavatelem a Zákazníkem písemně sjednána cena jiná.
 
2.     Kupní cena Zboží je cenou stanovenou Ceníkem Dodavatele pro daný druh Zboží ve sjednaný den dodání Zboží. Pokud je cena daného druhu Zboží dle Ceníku Dodavatele ve sjednaný den dodání Zboží vyšší o více než 5 % než cena daného druhu Zboží dle Ceníku Dodavatele v době uzavření kupní smlouvy, je kupující oprávněn ohledně zboží dotčeného takovou změnou ceny od kupní smlouvy odstoupit. Toto právo Zákazník nemá, pokud již Dodavatelem dodané Zboží převzal, nebo pokud již bylo zboží předáno k dopravě.
 
3.     Veškeré Dodavatelem uváděné ceny jsou ceny bez daně z přidané hodnoty. Ke kupní ceně bude připočítána platná sazba DPH, případně dalších daní a celních nebo jiných poplatků platných v době dodání Zboží.
 
4.     Pokud není uzavřenou smlouvou sjednáno jinak, rozumí se, že kupní cena je stanovena EXW (bez zahrnutých nákladů na dopravu). Není-li uzavřenou smlouvou sjednáno jinak nebo není něco jiného uvedeno v Ceníku, náklady na balné nejsou součástí kupní ceny. Nejsou-li náklady na balné součástí kupní ceny, budou Zákazníkovi fakturovány zpravidla společně s kupní cenou.
 
5.     Zajišťuje-li Dodavatel dodání zboží mimo sklady Dodavatele je Zákazník povinen zaplatit cenu dopravy dle Ceníku Dodavatele. Cena dopravy bude Zákazníkovi fakturována zpravidla společně s kupní cenou.
 
6.     Ceník Dodavatele zveřejněný na www.bauder.cz je přílohou a nedílnou součástí těchto VOP.
 
7.     Dodavatel je oprávněn měnit obsah Ceníku Dodavatele bez oznámení Zákazníkovi, když aktuálně platná verze Ceníku Dodavatele je zveřejněna na www.bauder.cz.
 
8.     Zákazník je povinen uhradit Dodavateli kupní cenu dodaného Zboží, cenu dopravy a balného na základě daňového dokladu (dále též jen „faktura“) vystaveného Dodavatelem. Lhůta splatnosti ceny vyúčtované fakturou činí 14 dní od data vystavení faktury, není-li písemně dohodnuto jinak.
 
9.     Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) k datu zdanitelného plnění, tj. v termínu expedice, společně s dodacím listem. Je-li smluvené množství zboží dodáváno v několika zásilkách, může být každá zásilka fakturována samostatně.
 
10. Vystavenou faktura může být Zákazníkovi doručena při převzetí Zboží zákazníkem (Zákazník je povinen převzetí faktury písemně potvrdit) nebo bez zbytečného odkladu poštou nebo elektronicky na emailovou adresu Zákazníka.
 
11. Dnem úhrady ceny je den připsání její platby na účet Dodavatele.
 
12. V odůvodněných případech je Dodavatel oprávněn požadovat úhradu části nebo celé kupní ceny předem jako zálohu nebo závdavek. Neuhradí-li Zákazník v takovém případě zálohovou fakturu, předem vyúčtovanou část kupní ceny nebo závdavek řádně a včas, o prodlení s takovou úhradou se prodlužuje dodací lhůta.
 
13. V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny, jakož i v případě, že nastanou okolnosti, které zpochybní platební schopnost Zákazníka, je Dodavatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi okamžitou úhradu všech jeho dosud neuhrazených závazků vůči Dodavateli bez ohledu na termíny splatnosti uvedené ve vystavených fakturách. Ze stejného důvodu je Dodavatel oprávněn zcela nebo částečně odstoupit od nesplněných smluv uzavřených se Zákazníkem. Plnění z dosud nesplněných smluv je Dodavatel oprávněn podmínit i dodatečně poskytnutím zálohy nebo dostatečného zajištění.
 
14. Pokud Zákazník neoprávněně odmítne převzít Zboží, se kterým mu Dodavatel umožnil v souladu s uzavřenou kupní smlouvou disponovat, nebo které mu Dodavatel doručil, nebo k převzetí takto řádně dodaného zboží neposkytne potřebnou součinnost, má se pro účely fakturace toto Zboží za dodané a Dodavatel je oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi kupní cenu a související náklady (cenu dopravy, náklady na dopravu, náklady na uskladnění Zboží) a domáhat se jejich úhrady.
 
15. Zákazník není oprávněn proti pohledávce Dodavatele vzniklé na základě smlouvy, která se řídí těmito VOP, provést jednostranný zápočet své pohledávky.
 
16. Zákazník není oprávněn práva a/nebo povinnosti plynoucí ze smlouvy, která se řídí těmito VOP postoupit bez souhlasu Dodavatele na třetí osobu.
 
17. V případě prodlení Zákazníka s úhradou jeho peněžitých závazků vůči Dodavateli se Zákazník zavazuje zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto není nijak dotčeno právo Dodavatele na zákonný úrok z prodlení a náhradu případné škody vzniklé z porušení stejné povinnosti Zákazníkem.
 
18. U dodávek v rámci EU se zákazník zavazuje oznámit Dodavateli veškeré skutečnosti týkající se jeho DPH (VAT), zejména je povinen oznámit Dodavateli změnu svého VAT či ukončení plátcovství a to do 1 pracovního dne. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zákazník Dodavateli za případnou škodu.
 
19. V případě sjednání rámcové smlouvy mezi Dodavatelem a Zákazníkem může být v této rámcové smlouvě stanoven kreditní limit jako maximální výše neuhrazených (byť nesplatných) závazků Zákazníka vůči Dodavateli v souvislosti s obchody uzavřenými dle rámcové smlouvy. Dodavatel je oprávněn jednostranně upravovat výši kreditního limitu; tuto úpravu oznámí Dodavatel Zákazníkovi písemně bez zbytečného odkladu po jejím provedení. Stanovením kreditního limitu není dotčeno právo Dodavatele postupovat dle odst. 12. a 13.
     
IV. Dodací podmínky
   
1.     Není-li v konkrétním případě sjednáno jinak, splní Dodavatel svou povinnost dodat Zákazníkovi Zboží, když umožní Zákazníkovi ve sjednaném termínu převzetí Zboží v určeném skladu Dodavatele. Zákazník si v tom případě zajišťuje dopravu sám nebo jeho smluvním dopravcem na svůj vlastní účet. Při využití smluvního dopravce Zákazníka se vlastní dodání zboží uskutečňuje předáním tomuto dopravci. Tímto předáním přechází nebezpečí škody na věci na Zákazníka. V tomto případě se má za to, že termín dodání je splněn uvolněním produktu k odběru a oznámením tohoto Dodavatelem Zákazníkovi.
 
2.     Pokud bude písemně sjednáno dodání Zboží Zákazníkovi mimo sklad Dodavatele se zajištěním dopravy Dodavatele, splní Dodavatel svou povinnost dodat Zboží, když umožní Zákazníkovi nakládat se Zbožím ve sjednaném místě plnění a včas mu to oznámí.  
 
3.     Má-li dle kupní smlouvy Dodavatel Zboží odeslat Zákazníkovi, splní povinnost dodat Zboží a odevzdat jej Zákazníkovi jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Zákazníka a Zboží označí jako zásilku pro Zákazníka nebo Zákazníkovi oznámí odeslání Zboží.
 
4.     Není-li ostatními ustanoveními těchto VOP stanoveno jinak, přechází nebezpečí škody na Zboží na Zákazníka okamžikem jeho předání a převzetí Zákazníkem nebo jím pověřenou osobou anebo předáním k přepravě prvnímu dopravci Zákazníka.
 
5.     Zákazník se stává vlastníkem dodaného Zboží až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny za něj (výhrada vlastnického práva). Tím není dotčen přechod nebezpečí škody na Zboží na Zákazníka již jeho převzetím. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany Dodavatele z důvodu prodlení Zákazníka s úhradou kupní ceny, je Dodavatel oprávněn odvézt si dodané Zboží na náklady Zákazníka, který porušil svou povinnost vrátit po odstoupení od smlouvy Zboží Dodavateli na základě výzvy Dodavatele.
 
6.     Zákazník je povinen ve sjednaném termínu a místě Zboží převzít a poskytnout Dodavateli veškerou součinnost nutnou ke splnění jeho závazku.
 
7.     Zákazník je povinen při převzetí zboží toto ihned potvrdit na dodacím listu nebo jiném dokumentu prokazujícím dodání Zboží. Spolu s dodacím listem je Zákazník povinen písemně potvrdit převzetí faktury, pokud je tato Zákazníkovi doručována současně s dodáním Zboží. Odmítne-li Zákazník při dodání Zboží podepsat dodací list, není Dodavatel povinen přenechat Zboží Zákazníkovi.
 
8.     Odmítne-li Zákazník převzít řádně a včas dodané Zboží, neposkytne-li k předání a převzetí Zboží potřebnou součinnost nebo odmítne při dodání Zboží podepsat dodací list a Zboží mu nebude proto Přenecháno, je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Zákazníkovi kupní cenu a náklady spojené s dodáním.
 
9.     Dodací list obsahuje minimálně tyto náležitosti:
  - označení Dodavatele a Zákazníka, - číslo dodacího listu, - datum předání a převzetí zboží, - datum vyhotovení dodacího listu, - číslo objednávky/kupní smlouvy, - druh zboží, - množství zboží/jednotky, - označení osoby oprávněné k převzetí zboží a její podpis.  
10. Zákazník je povinen dodané Zboží při převzetí překontrolovat a při zjištění neshody s kupní smlouvou ihned kontaktovat Dodavatele a zaslat mu písemné oznámení o zjištěné neshodě v souladu.
 
11. Pokud Dodavateli dočasně brání v dodání Zboží příčiny, které nemůže ovlivnit (zejména živelní pohromy, vládní nařízení nebo omezení Evropské unie, stávka, úplné nebo částečné zničení závodu či výrobní linky Dodavatele nebo jeho subdodavatelů, změna celních předpisů, dovozních a vývozních kvót, zákaz exportu či importu), lhůta plnění se přiměřeně prodlouží. V těchto případech není povinna ani jedna smluvní strana nahradit druhé straně vzniklé škody včetně ušlého zisku.
 
12. Dodatečně lze měnit sjednaný způsob a čas dodání jen oboustrannou dohodou Dodavatele a Zákazníka v písemné formě.
 
13. Dodavatel může v Ceníku stanovit konkrétní výši ceny jedné Dodávky bez DPH, při jejímž překročení je prováděna doprava Zboží na místo dodání na náklady Dodavatele (franko místo určení), přičemž může stanovit i omezení míst dodání, na která se tato doprava vztahuje (např. maximální vzdáleností od skladu Dodavatele). Toto se vztahuje pouze na místa dodání v tuzemsku.
 
14. Pro stanovení termínu dodání nebo dodací lhůty jsou rozhodné údaje uvedené v písemné akceptaci objednávky. Dodací lhůta začíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy. V případě dodatečných změn v obsahu objednávky je nutno dohodnout i novou dodací lhůtu či termín dodání.
Stanovené termíny a lhůty dodání jsou orientační. Pokud dojde k překročení dodací lhůty či termínu dodání o více než 15 kalendářních dnů má Zákazník má právo od kupní smlouvy odstoupit. Toto právo Zákazník nemá, byla-li mu Dodavatelem oznámena možnost převzetí zboží ve skladu Dodavatele nebo zahájení dopravy Zboží k Zákazníkovi. Další nároky Zákazníkovi v důsledku prodlení Dodavatele nevznikají, a to včetně nároku na náhradu škody. Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy musí Zákazník podat Dodavateli písemně.
 
15. Pro účely dodání Zboží mimo sklad Dodavatele při využití dopravy Dodavatele nebo při odeslání Zboží je Zákazník povinen uvést přesnou adresu místa dodání. Dodavatel je odpovědný za možnost příjezdu těžkého nákladního vozidla k místu dodání. Složení dodaného Zboží si zajišťuje Zákazník.
 
16. Dodání probíhá pouze v ucelených baleních, u asfaltových pásů a umělohmotných fólií po celých paletách. Pouze ve výjimečných případech lze dodat jednotlivé role za příplatek 500,- Kč za neúplnou paletu.
 
17. Zpětný příjem dodaného zboží není možný.
  
  V. Záruční podmínky    
1.     Záruku za jakost Zboží Dodavatel poskytuje, je-li údaj o záruce a délce záruční doby uveden v písemné akceptaci objednávky.
    
VI. Reklamace
   
1. Zákazník je povinen Zboží při jeho dodání zkontrolovat a jeho převzetí potvrdit v dodacím listu, případně dokumentu dopravce dodací list nahrazujícím (např. přepravní list). Neshody Zboží s kupní smlouvou (v jeho druhu, kvalitě, množství, obalech apod.) zjištěné při předávání Zboží Zákazník zaznamenává v uvedených dokumentech. V odůvodněných případech, kdy jde o neshodu zjevně zabraňující zamýšlenému použití Zboží (zejména dodání jiného druhu Zboží), může Zákazník převzetí takové dodávky odmítnout. Neshodu s odůvodněním, proč bylo převzetí takové dodávky odmítnuto, Zákazník zaznamená ve výše uvedených dokumentech.
  2. Při zjištění neshody až po převzetí Zboží ji Zákazník bezodkladně písemně oznámí Dodavateli a zabezpečí vhodné uložení reklamovaného Zboží tak, aby bylo zabráněno vzniku škody na Zboží a zhoršení jeho kvality a aby bylo k dispozici pro posouzení Dodavatelem. Pokud se Dodavatel se Zákazníkem nedohodnou jinak, a není-li to vyloučeno použitím Zboží, při kterém byla zjištěna jeho neshoda s kupní smlouvou (vada), předloží Zákazník při reklamaci Dodavateli celé reklamované množství Zboží v původním balení umožňujícím identifikaci Zboží. Oznámení o neshodě (reklamace), musí obsahovat alespoň tyto údaje:
- označení Zákazníka, - označení reklamovaného Zboží stejný způsobem, kterým je toto označeno v dodacím listu a faktuře, - reklamované množství, - číslo objednávky, dodacího listu a faktury Dodavatele, - přesné označení neshody zboží s kupní smlouvou (vady).  
3.      Z reklamace je vyloučeno Zboží, které v důsledku odstranění identifikačních znaků nelze určit jako Zboží dodané Dodavatelem v rámci konkrétní dodávky.
 
4.     Reklamace uplatněná po uplynutí záruční doby, jakož i reklamace, při jejímž řešení nebude reklamované Zboží Zákazníkem poskytnuto Dodavateli k posouzení, případně nebude Zákazníkem poskytnuta jiná nezbytná součinnost, nebudou uznány.
 
5.     Dodavatel poskytne nezbytnou součinnost při vrácení reklamovaného Zboží, nebo zajištění a předání vzorků reklamovaného Zboží.
 
6.     Dodavatel posoudí reklamaci bez zbytečného odkladu a své rozhodnutí sdělí Zákazníkovi písemně.
 
7.     V případě nevyhovění neoprávněné reklamaci vrátí Dodavatel Zákazníkovi reklamované Zboží převzaté pro účely přezkoumání reklamace na náklady Zákazníka.
 
8.     V případě uznání reklamace má Zákazník práva z vadného plnění stanovená právními předpisy.
  9.     Dodavatel podá Zákazníkovi písemnou zprávu o výsledku reklamačního řízení zpravidla do 30 dnů od převzetí reklamace a poskytnutí reklamovaného Zboží k posouzení (podle toho, co nastane později), pokud nebude oběma stranami dohodnuta jiná lhůta. V případě prodlení Zákazníka s poskytnutím součinnosti nezbytné pro vyřízení reklamace se výše uvedená lhůta pro vyřízení reklamace prodlužuje o dobu prodlení Zákazníka s poskytnutím této součinnosti. Nedodržení výše uvedené lhůty nemá účinky uznání reklamace.
     
VII. Závěrečné ustanovení
      
1.     Jakékoliv změny těchto podmínek mohou být provedeny pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků nebo příloh.
 
2.     Ujednání kupní smlouvy mají před těmito VOP přednost. Právní vztahy smluvních stran neupravené kupní smlouvou ani těmito VOP se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 
3.     Dodavatel má právo provést jednostranně změnu těchto VOP. Tuto změnu oznámí Dodavatel jejím zveřejněním na www.bauder.cz, kde současně zveřejní aktuální úplné znění VOP. Zákazníkům, se kterými má Dodavatel uzavřenu rámcovou smlouvu, jejíž přílohou a nedílnou součástí jsou tyto VOP, oznámí Dodavatel změnu VOP písemně nebo emailem.  V případě, že nebude Zákazník souhlasit se změněným zněním těchto VOP, má právo případnou rámcovou kupní smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou jeden kalendářní měsíc, která počíná běžet doručením výpovědi Dodavateli.
 
4.     Dodavatel odpovídá za případné škody způsobené jím Zákazníkovi do její skutečné výše, nejvýše však do částky odpovídající hodnotě nedodaného nebo vadně dodaného Zboží.
 
5.     Všechny spory mezi Dodavatelem a Zákazníkem vznikající ze smluv řídících se těmito VOP a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
 
6.                             Tyto VOP zveřejněné na www.bauder.cz , nabývají platnosti a účinnosti dnem 15. Března 2017
     
V Praze dne15.Března 2017
  Bauder, s.r.o.
Hubert Ertelt, jednatel   

Adresa

Bauder s.r.o.
Nad Vinným potokem 2
101 11 Praha

Telefon: +420 272 766 272
Fax: + 420 272 765 957
info[at]bauder.cz