(Kopie 1)

Všeobecné obchodní podmínky

 

(Ke dni 1. 1. 2002)

1.
Veškeré nabídky, dodávky a služby budou realizovány výhradně na základě všeobecných obchodních podmínek. Tyto podmínky platí i pro veškeré následné obchodní vztahy. Pokud se obchodní nebo nákupní podmínky kupujícího liší od těchto všeobecných obchodních podmínek, pak podmínky kupujícího neplatí.

2.
Náčrty, obrázky, rozměry, hmotnosti nebo jiné technické údaje nejsou podkladem k závazným vlastnostem ve smyslu odstavce 434 par. 1 bodu 1 Německého občanského zákoníku. Takové vlastnosti jsou závazné jen v případě, že to bude výslovně písemně dohodnuto. Vzorky zboží jsou určené k nezávazné názorné ukázce.

3.
Údaje o cenách jsou uvedeny jako ceny bez zákonné daně z přidané hodnoty (DPH).

Pokud mezi datem uzavření smlouvy o dodávce a dohodnutým nebo skutečným datem plnění uplyne více než 2 měsíce, platí ceny platné v den dodávky nebo přistavení zboží. Pokud posledně jmenovaná cena přesáhne původně sjednanou cenu o více než 5 %, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.
Námi stanovené lhůty a termíny dodávek jsou závazné pouze tehdy, pokud jsme je písemně potvrdili.

5.
Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od data faktury beze srážek. Není-li stanoveno jinak, je v případě uhrazení platby ve lhůtě 14 dní poskytnuta sleva ve výši 2 %.

6.
V případě, že se kupující dostane do prodlení s platbou, nebo pokud budeme obeznámeni s okolnostmi, které zpochybní platební schopnost kupujícího, jsme oprávněni požadovat okamžitou splatnost všech dosud nesplacených pohledávek. Navíc jsme oprávněni zcela nebo částečně odstoupit od platných smluv. Dosud nerealizované objednávky jsme oprávněni podmínit i dodatečně zálohovou platbou nebo poskytnutím garance - dostatečného zajištění.

7.
Kupující má právo zamítnout platbu nebo vyrovnat protipohledávky pouze tehdy, jsou-li protipohledávky kupujícího nezpochybnitelné nebo právně platné.
Kupující má právo požadovat pohledávky vůči naší společnosti pouze tehdy, bylo-li tak sjednáno písemně.
Naše společnost má právo vystavené dobropisy započíst s pohledávkami vůči kupujícímu v jakoukoli dobu.

8.
Zjevné nedostatky dodaného zboží, včetně dodávky nesprávného množství nebo jiného než objednaného typu zboží, je nutné oznámit písemně ve lhůtě osmi dnů (od data příjmu z naší strany). Skryté vady musí kupující oznámit ve lhůtě osmi dnů (od data příjmu z naší strany) po zjištění.

9.
Při prosazování záručních nároků musí kupující naší společnosti poskytnout dostatek času a příležitostí pro účely oprav / vylepšení a/nebo náhradního zboží dle našeho uvážení; v opačném případě zaniká jakákoli odpovědnost za případné následky. Pouze v naléhavých případech, například za účelem zamezení jinak nevyhnutelného, neúměrně rozsáhlého poškození, které je nutné nám okamžitě nahlásit, má kupující právo opravit chybu sám nebo opravou pověřit třetí stranu a požadovat od naší společnosti úhradu nezbytných nákladů.
Za žádných okolností neodpovídáme za nevhodný způsob používání, nesprávné nebo nedbalé používání a/nebo skladování či nesprávné zpracování námi dodaného zboží. Stejně tak neodpovídáme za následky nesprávné opravy nebo vylepšení, které provedl kupující nebo třetí strana.

10.
Ať už se jedná o jakékoli právní odůvodnění, neodpovídáme za škody způsobené na jiných předmětech, než je námi dodané zboží, s výjimkou záměru nebo hrubé nedbalosti ze strany našich výkonných orgánů nebo zaměstnanců ve vedoucích funkcích, ohrožení života, poranění a poškození zdraví, záměrného zamlčení vad, porušení záruky kvalit a v rozsahu stanoveném německým zákonem o odpovědnosti za výrobky poranění osob a poškození věcí jednotlivců. V případě zaviněného porušení podstatných smluvních ujednání máme odpovědnost také za hrubou nedbalost na straně zaměstnanců, kteří nejsou ve vedoucích pozicích, a za mírnou nedbalost; v posledním jmenovaném případě se odpovědnost omezuje na přijatelně předpokládané poškození typické pro tento typ smlouvy.
Pokud kupující nemůže využívat zboží v souladu se smlouvou kvůli chybě ba naší straně, protože se nám nepodařilo správně zařadit návrhy nebo rady předané před uzavřením smlouvy nebo po ní, nebo jsme nesplnili dodatečná ustanovení, především s ohledem na pokyny pro zpracování zboží, výše uvedená ustanovení platí podle situace.
Jakékoli jiné další nároky jsou vyloučeny.

11.
Platnost veškerých nároků kupujícího – ať už z jakéhokoli právního důvodu – vyprší po 12 měsících, kromě záručních nároků od spotřebitelů za vady nového zboží námi dodaného spotřebiteli, jejichž platnost skončí za dva roky od zákonného započtení doby skončení platnosti.
Doby promlčení se vztahují na záměrné nebo hrubě nedbalé jednání a na nároky vznesené podle německého práva odpovědnosti za výrobky. Toto ujednání platí také pro vady námi dodaného zboží, které bylo použito při konstrukci v souladu s běžným používáním.

12.
Vyhrazujeme si vlastnictví dodaného zboží (rezervované zboží) až do uhrazení všech pohledávek kupujícím, které mohou být splatné v tomto okamžiku nebo kdykoli v budoucnosti, a to z jakéhokoli právního důvodu.
Jakékoli zpracování či přeměnu zakoupeného zboží provádí kupující naším jménem, ale bez jakéhokoli závazku z naší strany. Pokud je rezervované zboží zpracováváno nebo spojováno s dalšími položkami, které nejsou v našem vlastnictví, stáváme se spoluvlastníky nového předmětu v poměru hodnoty zakoupené věci k ostatním zpracovaným nebo sloučeným předmětům v čase zpracování nebo slučování. Pokud je některá ze zpracovaných nebo sloučených věcí považována za hlavní věc, je povinností kupujícího přenést na naši společnost poměrové spoluvlastnictví nové věci.
Při zabavení nebo jiném zásahu třetí strany do zboží s výhradou vlastnictví je kupující povinen poukázat na vlastnictví naší společnosti a neprodleně nás informovat. Kupující je oprávněn zboží s výhradou vlastnictví v běžném obchodním styku zpracovávat nebo prodávat.
Nároky kupujícího na rezervované zboží vyplývající ze zpracování nebo dalšího prodeje rezervovaného zboží z právního nebo jiného důvodu (pojištění, protiprávní čin atd.) je nutné převést na naši společnost prostřednictvím jistiny.
Pokud hodnota jistin splatných naší společnosti překročí celkové pohledávky o více než 20 %, zavazujeme se k tomu, že vydáme na žádost kupujícího jistiny v této hodnotě.

13.
Při objednání zboží obchodní firmou se místem plnění sjednává adresa skladu, ze kterého se daná dodávka uskuteční.

14.
Místem příslušného soudu při řešení sporů vyplývajících z objednávek od obchodních firem je Stuttgart. Zároveň si však vyhrazujeme právo na soudní spor v místě obecného soudu kupujícího.

15.
V souladu s německým zákonem na ochranu údajů bychom rádi zdůraznili, že údaje o našich zákaznících zpracováváme a uchováváme elektronicky.

Adresa

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Korntaler Landstrasse 63
70499 Stuttgart, Německo

P O Box 31 11 51
70471 Stuttgart, Německo

Telefon: +49 (0) 711 / 8807-0
Fax: +49 (0) 711 / 8807-300
stuttgart@bauder.de